Algemene voorwaarden

Identiteit van de onderneming

NV DE STEENOVEN
Kuitegemstraat 120
2890 Sint-Amands
+32 470 22 79 65
BE 0864.094.311
info@steenovens.be

Algemeen
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen. Het louter sluiten van een overeenkomst (bv. aanvaarding offerte) of de plaatsing van een reservatie, impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Bevestiging
Een online voor akkoord ondertekende bevestiging met vermelding van de gekozen formule, het verwachte aantal personen en de correcte timing, moet ten laatste 10 dagen voor aanvang van het evenement in ons bezit zijn. Zo niet, dan kunnen wij u het goede verloop van de prestatie niet garanderen.

Betalingsafspraken
Om een goed verloop van de diensten te kunnen garanderen, vraagt NV DE STEENOVEN om uiterlijk 10 dagen na het ontvangen van de voorschotfactuur het totale factuurbedrag voor het gebruik van de site en de poets te volstorten. Voor de dranken wordt geen voorschot gevraagd.

In geval van betaling van de factuur na vervaldag, is automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest vastgesteld overeenkomstig art. 5 van de wet van 02/08/2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze komt overeen met de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank +7%, af te ronden naar het hogere halve procentpunt. Deze wordt berekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot uiterlijk ontvangen van de betaling.

Daarnaast zal het bedrag van de schuldvordering verhoogd worden met 10% en een minimum van € 100, ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding en commerciële stoornissen, indien de factuur niet werd betaald op vervaldag.

Extra prestaties
Voor eventuele prestaties buiten de in de offerte vastgestelde timing, worden de prijzen vermeld in de offerte gehanteerd.

  • Personeelskost: € 35/uur (excl.. btw)

Annulatie
Bij annulatie blijft de voorschotfactuur aangerekend. Het betaalde voorschot wordt niet terug betaald maar kan wel aangewend worden voor een nieuwe reservatie op een andere datum.

Privacy
De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan NV DE STEENOVEN zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken. Een uitgebreide privacyverklaring is steeds raadpleegbaar middels volgende link: https://www.steenovens.be/privacyverklaring/

Klachten
Eventuele klachten of opmerkingen worden ofwel tijdens het evenement aan de verantwoordelijke kenbaar gemaakt, of per e-mail binnen de 24 uur na het einde van het evenement. Andere klachten zullen niet ontvankelijk worden verklaard.

Bevoegde rechtbank
Behoudens andersluidende overeenkomst, zullen alle uit een geschil met de klant ontstane rechtsvorderingen, ingeleid worden voor de rechtbanken bevoegd voor de regio Mechelen onafgezien van ons recht om het geschil te laten beslechten voor de bevoegde rechtbank.

Alle rechtsbetrekkingen met de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht.